rodo | thisday.pl | Piotr Hołowienko | Fotografia ślubna

rodo

RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Hołowienko z siedzibą w Rzeszowie e-mail: biuro@thisday.pl tel: 888167956
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, przygotowanie oferty usług ślubnych i kontakt z potencjalnym klientem.
Wysyłając formularz kontaktowy zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Piotr Hołowienko z siedzibą w Rzeszowie e-mail: biuro@thisday.pl tel: 888167956. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania. Oświadczają Państwo również, że wiedzą o tym, że:
  • Mają Państwo prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Piotr Hołowienko.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych lub czasu potrzebnego do świadczenia usług, lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
——
The administrator of your personal data is Piotr Hołowienko with headquarters in Rzeszów e-mail: biuro@thisday.pl tel: 888167956
The processing of your personal data takes place on the basis of art. 6 RODO and marketing purposes The Personal Data Administrator refers to a legally legitimate interest, which is web analytics website, visit analysis, preparation of wedding services and contact with a potential client.
By sending a contact form, I agree to the processing of my personal data by Piotr Hołowienko based in Rzeszów e-mail: biuro@thisday.pl tel: 888167956. I have the right to access my personal data and edit them. You also declare that they know that:
You have the right to withdraw from this consent at any time. Personal data will be processed until canceled.
You have the right to access your personal data, rectify them, delete or limit processing, and submit a complaint to the supervisory body.
Providing your personal data is voluntary and your processing is the basis for their processing. The recipients of the data are Google Analytics, Facebook, Piotr Hołowienko.
Your personal data will be stored for a period of 15 years until you use marketing and data analysis or the time needed to provide services, or to withdraw consent to the processing of personal data.